SEBS Anti-Harassment and Anti-Discrimination Committee

SAHAD Committee

Mansi Dahal 5191DCo-Lead
Bikash Gupta 3140DCo-Lead
Barsha Dharel 685CSEBS Ex-com Representative & Spokesperson
Shikar B. Swar 033B
Suman Mandal 263C
Sweta Khanal 7121C
Kaushal Sapkota 041C
Manusmriti Baral 4017D
Prakriti Shrestha 647D
Samkishya Dhami 8082D
Utsav Sharma 1158E

Login